top of page
Image by Julia Caesar

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve bilgi güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak adlandırılacaktır) madde 10 ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; işbu Aydınlatma Metni ile websitemiz https://www.nurparim.com aracılığıyla, mail yoluyla ya da sosyal medya platformları vasıtasıyla tarafımıza iletmiş olmanız sebebiyle işlenen kişisel verileriniz hakkında, bilgilendirilmeniz amaçlanır.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuatların çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan,

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

 

1. Veri Sorumlusu

Nur PARIM veri sorumlusu olarak verilerinizi işlemektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • İrtibat / iletişim sağlanması,

 • İş ilişkisinin kurulabilmesi ve danışmanlık hizmetinin verilebilmesi,

 • Kişiye özel danışmanlık seçeneklerinin belirlenmesi,

 

3. İşlenen Kişisel Verileriniz

Veri sorumlusu olarak Kurum;

 • Kimlik bilgileri

 • İletişim bilgileri ( telefon numarası, e-posta adresi)

 • Kişisel bilgiler ( doğum tarihi, doğum yeri ve saati)

 • Danışmanlık verilmesine engel rahatsızlık bilgisi

Bu veriler, yalnızca danışmanlık kaydı oluşturulurken ya da muhtemel geri bildirim esnasında alınmaktadır.

 

 

​4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

​4.1 Tarafımızca sunulan eğitim ve danışmanlık süreçlerinin gerektirdiği işlemler kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, eğitim, danışmanlık ve diğer hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya yasal yükümlülükler dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.

 

4.2. Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hukuki sebepler dahilinde işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz, açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun’un madde 6 uyarınca belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir.

 

4.3. ​KVKK kapsamında; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veri kabul edilir. Bu sebeple, açık rıza olmaksızın işlenmesi yasak olması sebebiyle; “Açık Rıza Metni”, işbu Aydınlatma Metninin eki olarak tarafınıza ibraz edilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Aktarım yapılmamaktadır.

 

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir.

 

Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına tarafımıza bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

 

 

7. Hakların Kullanımı

7.1. Kanun madde 11 uyarınca, kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

7.2. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak tarafımıza nurparim@gmail.com mail adresi üzerinden iletmeniz gerekmektedir. Tarafınıza dönüş yapılmadan önce kimlik doğrulama yapılma hakkımızı saklı tutmaktayız.

bottom of page